60 Års utveckling av sprängteknik

Från oljestål till datarigg [1945-2005]

Kapitel 27 – Körkort för syneförrättare, Skador och rättsfall

Författare: Henry Sandström

Vid anbudsgivning till bl.a. Banverket och Vägverket konstaterade vi för ca 5 år sedan, att prisnivåerna sjönk katastrofalt. Vi analyserade situationen, därvid kom vi fram till att konkurrenterna kunde pressa sina priser. Detta troligen på grund av att man inte helt följer de 5 svenska standarderna, som styr våra tjänster. Detta gäller bl.a. med standarden SS 460 48 60 för s.k. syneförrättare. Mycket berodde antagligen på nybildade företag och konstellationer samt därmed en överetablering i en krympande marknad.
Genom arbetsgruppen SVIB/AU3 tog vi redan 1992 därför upp frågan och utarbetade ett förslag till certifiering av tjänster med krav enligt den standarden.

 

Efter att vi har satt oss in i SWEDAC:s certifieringssystem har vi senaste åren arbetat på att finna ett alternativ till kvalitetskrav för s.k. syneförrättare.
Systemet certifiering (Bygginfo) och auktorisering (SBR) har behandlats.

 

Styrelsen för Skandinaviska Vibrationsföreningen (SVIB) har efter vår förfrågan 97-10-01 den 98-07-09 svar om ett principbeslut om intresse och samtycke till att projektet fortskred. Vår slutsats är att beställarna anger i förfrågningsunderlaget vid anbud att standarden skall följas av alla anbudsgivare och kontroll i utformandeskedet av detta sker Så betyder det samma kvalitetskrav som certifiering. Vilket delgivits Banverket och Vägverket, vilket nu även görs.

 

Banverket har ett nytt kvalificeringssystem för leverantörer (TransQ). Det sker genom ett engelskt konsultföretag Achilles Information AB och betalas årligen av alla tänkbara leverantörer med 2500 SEK.

 

Våra skadeutredningar har visat att ”syneförrättare” inte följer den svenska standarden till punkt och pricka. Utan man går av någon anledning genvägar.
Vi presenterar därför ett förslag till ”körkort” för syneförrättare med kurs och tentamen.

 

Under senaste året har vi tagit initiativet, att försöka samordna våra organisationer, när det gäller framställda krav från myndigheter och verk m.fl. Det började med besöket av handelsministern den 5 aug-98, Leif Pagrotsky och därmed fick vi en kontaktman vid Näringsdepartementet. Sedan har tre möten med Företagarnas Riksförbund (FR) som sammankallade. Därvid har förutom FR Byggentreprenörerna, Arkitekts- och Ingenjörsförbundet (AI) samt Skorstensfejarmästarnas Riksförbund (SFR) deltagit. Enligt sista mötet den 19 maj-99 så kan man säga att ambitionen att verka för en samordning av uppställda krav får bedömas som svåra att genomföra.

 

När det gäller certifiering så framkom av sotarna nackdelar med systemet. Det innebär att för deras olika tjänster såsom sotning, ventilationskontroll, provtryckning etc. behövs certifiering enligt Swedac på varje arbetsmoment. Det är som en ledande person i Räddningsverket uttryckt det ”Det har gått inflation i certifiering”.

 

För att belysa vikten av att höja kompetensen på syneförrättare så kommer vi här att redogöra för några aktuella skaderegleringar som vi har deltagit i.

 

Vid norra Hammarbyhamnen har vi tillsammans med ”Husdoktorn” Ingmar Holmström gjort en stor utredning på omfattande skador på ”Lars Johan Hiertas Malmgård” kv. Sommaren 10. beställare var husets ägare filmbolaget Jarowskij.

 

Byggnaden har idag synliga sättningsskador. De har orsakat ojämna sättningar och omfattande sprickbildningar. I huvudsak är det husets västra halva som har sjunkit. Orsaken är att denna del av byggnaden är grundlagd på ett lerlager av varierande tjocklek medan den östra delen är grundlagd på fast mark, morän. Lerlagret har komprimerats på grund av uttorkning och vibrationer. Enligt byggnadens personal har sättningarna påtagligt ökat de senaste åren, vilket bl.a. märks att dörrar har blivit svårare att stänga, några ståldörrar har t.o.m. blivit omöjliga att stänga.

 

Under de senaste åren har i byggnadens närhet utförts omfattande markarbeten för gata, servisledningar och nya byggnader. Omvandlingen i marken genom den omfattande pålslagningen och rörspont mm innebär risk för punktering av t.ex. sandskikt som skydd för grundvattennivåns bevarande för fastigheten. Två av dessa arbeten är av intresse för påverkan på byggnaden:
Ombyggnad av Alsnögatan, VA- arbeten med Stockholms gatu- och fastighetskontor som byggherre. Projektet kv. Nektarinen, med Havsporten AB som byggherre.

 

Projektet kv. Mandeln, med Stockholmshem som byggherre ligger på större avstånd men har dock dokumentation av intresse, särskilt höjdavvägningen av byggnaden. Gatu- och Fastighetskontoret utförde vägarbetena utan föreskriven riskanalys, sprängjournaler saknas och syneförrättning av kv. Sommaren 10 som utförts är av mycket låg kvalitet. Besiktningen visar dock att nya skador uppstått på kv. Sommaren 10.

 

Det har konstaterats att syneförrättning vid de berörda projekten ej följer de regler som gäller vid utförande av besiktning. För Gatu- och Fastighetskontoret arbete så kopierade konsulten förbesiktningen av fasaden utan kompletteringar från en annan konsults förbesiktningar från tidigare projekt kv. Mandeln. Det visar behovet att höja utbildningen och kompetenskraven för ”syneförrättare”. Samma sak kan sägas om dokumentation i sprängjournaler. De regler som gäller har inte i något fall följts. Därigenom kan man således inte koppla utförda sprängningar till registrerade vibrationsvärden.

 

För projektet kv. Nektarinen fanns en riskanalys och man har utfört vibrationsmätning och syneförrättning. Däremot ingen kontroll av grundvattennivån eller avvägning av kv. Sommarens 10 höjdläge.
Syneförrättningen är av låg kvalitet, men visar dock att nya skador uppstått i kv. Sommaren 10 under byggtiden. Man slog ca 100 betongpålar men inga mätningsprotokoll har erhållits.

 

För projektet kv. Mandeln utfördes bl.a. avvägning av höjdläget på kv. Sommaren 10. Det visar under mätperioden ca 1 år, att en sättning uppstod på drygt 3 mm. Dessa värden kan även utnyttjas för nya mätningar som visar inverkan av de senare byggprojekten.

 

Alla nämnda byggnadsarbeten har sådan omfattning och karaktär att de påverkar marken och grundläggningen i omgivningen inklusive kv. Sommaren 10. Inte minst påverkas lerlagren som via vibration och ändrade grundvattenförhållanden normalt får sättningar. Trots de bristfällig syneförrättningar har de dokumenterat att kv. Sommaren 10 har fått nya sättningsskador under tiden byggnadsarbeten pågått.

 

Varje byggprojekt ansvarar för de skador arbetena orsakat på omgivningen och har att bevisa sin oskuld.

 

Vi förutsätter att den juridiska sidan känner till gällande föreskrifter och regler som gäller för markarbeten.

 

Utredningens slutsats är att projekten runt fastigheten kv. Sommaren 10 har påverkat grundförhållanden och bidragit till sättningar och skador på byggnaden. Åtminstone en del av dessa skador bevisas av byggprojektens egen dokumentation – trots dokumentationens låga kvalitet och stora brister.
Vi har tagit del i ett annat skadefall från försäkringsföretaget i Österåkers Kommun. I detta fall syneförrättaren missat en brunn på en granntomt och som blev ödesdigert. Det gällde en sprängning av en grund intill en annan fastighet med en brunn med infiltration 16 m från närmaste sprängning. Efter sprängningen anmälde grannen att vattnet i brunnen hade blivit otjänligt genom sprängningen. Han fick stöd av en labundersökning, att kväveföreningar (nitratkväve) från sprängämnet hade transporterats genom berget till brunnen. Det synes mig vara ganska otroligt fenomen. I vilket fall som helst blev bergsprängaren krävd på skadestånd. Hans försäkringsbolag gjorde en summarisk utredning och godkände generöst kostnaden för åtgärden och följkostnader som bad, tvätt, trädfällning mm. Efteråt har ett vittne uppgett att grannen före sprängningen sagt att vattnet redan var otjänligt.

 

Kommentar:
Eftersom inget tillåtet vibrationsvärde (Vtill) hade satts på grannens fastighet, så kan ifrågasättas om bergsprängarna överhuvudtaget hade juridiskt ansvar för skadorna. Kravet borde därför ha ställts till byggherren i stället för bergsprängaren. Försummelsen att inte brunnen undersöktes enlig vår standard SS460 48 60 har syneförrättaren konsultansvar för.

Tapetskada för över 156 000 kr
Ett tredje fall gäller en fastighet i Tyresö där vi gjorde syneförrättning före och efter sprängning. Enda förändringen vi registrerade vid efterbesiktningen var tapetskador i badrum och kontor. Fastighetsägaren har till byggherrens advokat framfört ett krav på 156 250 kr (inkl moms).

 

Kommentar:
Fyra expertutredningar har gjorts i fallet och vilka vi har kommenterat till byggherrens försäkringsbolag. Enligt uppgift kan fallet gå till rättegång. Det slutade med en förlikning och vilket i regel är att föredraga i stället för stora advokatkostnader mm. vid en rättegång.

Rättegång i Åmål
Åmåls Kommun utförde i slutet av 1997 VA-arbeten i en gata med små sprängningar. Det system som kommunen tillämpat under många år för riskbedömning och syneförrättning utförd av en lokal konsult samt vibrationsmätning tillämpades

 

Efter de små sprängningarna gjorde konsulten efterbesiktningar med små förändringar registrerade i den aktuella fastigheten. Kommunen erbjöd fastighetsägaren 20 000 kr för dessa förändringar, men han avböjde. Fastigheten består av två mindre hyreshus. Eftersom fastighetsägaren ansåg att betydande skador hade uppstått från sprängningarna, så gav han en konsult från Karlstad uppdraget att göra en skadebesiktning av fastigheterna.

 

Denne konsult fick tydligen i uppdrag att göra en totalbesiktning av alla skador och tidigare reparerade sprickor på fastigheten. Detta gjorde att fastighetsägaren framförde krav till kommunen på ca 2.5 milj. kr.
Kommunens försäkringsbolag accepterade tyvärr i det läget i brev kommunens ansvar med den externa konsultens besiktning som grund. Vid rättegången så framförde dock konsulten att upptagna skador i hans besiktning inte hade med sprängningen att göra. Därför blev han en av kommunens viktigaste vittne.

 

Brevet från försäkringsbolaget fick Åmåls Kommuns ansvariga att snabbt reagera. De gav erfarna ”Husdoktorn” Ingmar Holmström uppdrag att besikta fastigheten och bedöma skadorna. Hans utredning visade att praktiskt taget alla skador i den externa besiktningen var gamla skador genom dåligt material och bristande underhåll.

 

Vi gjorde en sprängteknisk utredning och bedömning efter sprängjournal och utförda vibrationsmätningar. På 5 meters avstånd hade fastigheten utsatts för max 15 mm/s i svängningshastighet. Eftersom byggnaden var grundlagd på berg beräknades enligt standard tillåten svängningshastighet till v = 63 mm/s.

 

Rättegången under Vänersborgs Tingsrätt, Fastighetsdomstolen pågick under 2 dagar 9-10 febr. 2000 med många vittnesförhör, även vid aktuell fastighet.
Från domen den 10 mars -2000 framgår att kommunen till största delen vunnit målet och fick rättegångkostnaderna på ca 140 000 kr betald av motparten.

 

Domstolen har i stort sett gått på kommunen linje, dock utdömdes en ökning till 40 000 kr för små sprickor i fasaden.
Domstolen godkände således kommunens syneförrättning och som vid vittnesförhör med motpartens besiktningsman blev hans stöd.

 

Vår kravlista för erhållande av körkort för syneförrättare enligt SS 460 48 60 framgår av bil. 1 I listan framgår kravet på grundutbildning och praktisk erfarenhet. När det gäller krav på kunskaper kommer svenska standarden för sprängning SS 460 48 66 in i bilden och kanske även den nya standarden för pålning, spontning, schaktning och packning.

 

Även myndigheternas som Boverkets BBR 99 och Miljöbalken bör behandlas i kursen såsom konsultansvaret i ABK 96.
För det skriftliga provet har vi tagit fram ett 100- tal frågor. När det gäller det praktiska provet av syneförrättning har vi idag tillgång till ett skyddsrum. Giltigheten för körkortet är 5 år och kan förlängas med intyg om upprätthållen praktik. Indragning av körkort kan göras av utdelningsorganet vid missbruk.

 

Vi söker fortfarande någon organisation som kan stå bakom kortutfärdare.
För att komma igång med systemet har vi i år i egen regi utbildat och examinerat fem syneförrättare som erhållit körkort (bil. 2).

 

Nyligen blev vi kallade till börsmäklarna, som nu även avser med stort pådrag utbilda och examinera sina mäklare för att erhålla körkort. Vi hoppas med detta att byggbranschens representanter och försäkringsbolag m.fl. inser vikten av att höja kompetensen på syneförrättning.

 

Till sist med tanke på stomljud vill jag framföra följande om detta problem:

 

Vid vår 25-åriga bergklubb i nov-99 behandlade vi problemet med s.k. stomljud från borrningar, som uppstår med dagens hårdslående och effektiva borrmaskiner.
Borrningsljudet fortplantas genom berget till byggnader på berg och stör. Första gången vi uppmärksammade dessa störningar var för 12 år sedan med vid TBM- borrningen av Saltsjötunneln för avlopp från Nockeby reningsverk genom hela Stockholm med utlopp genom Skeppsholmen.

 

Trots att vi varnade för stomljudsproblemen före igångsättningen, så var det inget intresse för det. När TBM-maskinen kom nära bebyggelsen i Kungsholmen klagade hyresgästerna till ”Rörfirman”, att man hade ett störande malande ljud. Av diagrammet framgår uppmätta stomljudens storlek (bil. 3).

 

Som kuriositet kan sägas att när tunneln gick förbi Operan så fick TBM- borrningen avbrytas under föreställningarna för att inte störa operasångarna.

 

I de tre rapporterna som gjordes från projektet ville man tyvärr inte ta med dessa miljöstörningar från TBM-borrningen.

 

Av Ormen finns dock en rapport, som Skanska Teknik tryckt. Erfarenheten visar i många fall bristen av erfarenhetsåterföring av forskning och utredningsresultat till projekten m.fl.

 

Med dagens borrningsteknik och miljökrav har jag svårt att tänka mig att tunneldrivning i tätort kan utföras annat än på dagtid som i Kungsängen- Kallhällsprojektet.

krav för erhållning av ”kort” för syneförrättare enligt SS 460 48 60

Grundutbildning
Grundutbildning skall styrkas genom vidimerat betyg från avlagd examen eller godkänd utbildning från lägst 2-årig fackskola, vilket också motsvarar senare utbildning från 2-årig teknisk linje.
Alternativt godkännes annan utbildning på motsvarande nivå och med motsvarande teknisk utbildning.

Praktisk erfarenhet
Den sökande skall tidigare ha arbetat som syneförrättare av byggnader och anläggningar under ett år och syneförrättning skall ha ingått i de ordinarie arbetsuppgifterna.
Detta skall styrkas med intyg från nuvarande eller tidigare arbetsgivare.

 

Krav på kunskaper
Den sökande skall besitta kunskaper hämtade från nedan angiven litteratur:

  •  svensk standard SS 460 48 60
  •  svensk standard SS 460 48 66
  • Boverkets BBR 99
  • ABK 96
  • Miljöbalken

Samt vara insatt i de vanligast förekommande skadetyperna och orsakerna till dessa på grund av fuktskador, sättningsskador, vibrationssättningar, temperatur och fuktvariationer.

 

Prov
Den sökande skall genomgå ett skriftligt prov samt utfärda en okulärbesiktning på utvald lokal med godkänt resultat efter standard SS 460 48 60.

 

Giltighetstid
Kortets giltighetstid gäller fem år från kortets utfärdandedatum. Kortet förlänges om intyg på upprätthållen praktik inom området kan intygas.

 

Indragning av kort
Indragning av ”kort” får ske om utdelningsorganet anser att kortet har missbrukats.

 

Kortutfärdare
Vi har föreslagit ”Rådet för sprängteknisk Utbildning” vår instans för att utse utfärdare av ”kort för syneförrättare” eller alternativt SIFU. Detta på samma sätt som idag görs för ”sprängkort för ansvarig sprängarbas”.

60 Års utveckling av sprängteknik

Från oljestål till datarigg [1945-2004]